Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 2021-09-27 14:37:29 697.82 KB
Elektroninės patyčios 2020-04-09 2021-08-27 17:01:52 133.16 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2022-08-23 6.9 MB
Tvarkos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašas 2019-2021 2020-11-29 16:30:22 760.07 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-02-19 2020-11-29 16:30:38 247.29 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-20-12 (sutrumpinta) 2020-11-29 16:31:00 442.82 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas 218.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:16 352.35 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:40 698.61 KB
Darbo tvarkos taisyklės   2020-11-29 16:31:56 445.08 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020-11-29 16:32:20 400.5 KB
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2020-02-19 2020-11-29 17:00:18 570.7 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2020-11-29 17:00:09 134.68 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-11-29 17:44:32 139.94 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 2021-09-27 14:37:29 697.82 KB
Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarkos aprašas 2021-06-25 216.4 KB
Elgesio priežiūros komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 553.09 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 237.69 KB
Smurto ir patyčių PIP vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2020 m. 2021-11-04 14:21:46 303.41 KB
Darbo tarybos darbo reglamentas 366.85 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 240.46 KB
VDM grupės tvarkos aprašas 202.96 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2022-05-13 15:08:06 184.35 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m. 236.55 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas 201.75 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2022 m. 380.07 KB
Priėmimo komisijos posėdžio protokolo 2022-06-01 Nr.1 priedas Nr.1 404.47 KB
Priėmimo komisijos posėdžio protokolo 2022-06-07 Nr.2 priedas Nr.1 349.09 KB
Protokolo 2022-06-13 Nr.3 Priedas 2022-06-13 14:56:04 368.03 KB
Protokolo 2022-06-21 Nr.4 Priedas 350.55 KB
Preliminarūs priimtų mokinių 1-ų ir 5-ų klasių sąrašai (2022-2023 m. m.) 2022-07-09 10:45:58 279.75 KB
Protokolo 2022-08-22 Nr. 5 Priedas Nr. 1 351.26 KB
Uniformų pavyzdžiai 5.31 MB
Vertinimas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:16 352.35 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:40 698.61 KB
Anglų kalbos vertinimas 2020-11-29 16:15:08 220.61 KB
Biologijos ir chemijos vertinimas 2020-11-29 16:15:09 215.56 KB
Dailės vertinimas 2020-11-29 16:15:09 215.06 KB
Dorinio ugdymo vertinimas 2020-11-29 16:15:09 205.13 KB
Fizikos vertinimas 2020-11-29 16:15:09 212.38 KB
Fizinio ugdymo vertinimas 2020-11-29 16:15:10 211.31 KB
Geografijos vertinimas 2020-11-29 16:15:10 202.33 KB
Istorijos vertinimas 2020-11-29 16:15:10 213.32 KB
Lietuvių kalbos vertinimas 2020-11-29 16:15:10 210.61 KB
Matematikos ir IT vertinimas 2020-11-29 16:15:10 203.97 KB
Muzikos vertinimas 2020-11-29 16:15:11 207.09 KB
Pradinių klasių vertinimas 2020-11-29 16:15:11 230.72 KB
Prancūzų ir vokiečių kalbų vertinimas 2020-11-29 16:15:11 392.92 KB
Rusų kalbos vertinimas 2020-11-29 16:15:12 287.33 KB
Technologijų vertinimas 2020-11-29 16:15:12 214.46 KB
Žmogaus saugos vertinimas 2020-11-29 16:15:12 198.48 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ir pagrindinio ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m.  2021-09-27 14:33:20 1.01 MB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos 2018-2022 m. strateginis planas 2020-11-29 16:29:24 702.18 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 1 lapas 2020-11-29 16:29:25 522.03 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2 lapas 2020-11-29 16:29:26 505.1 KB
Darbuotojų profesinio mokymosi programa 2019-2022 m. 2020-11-29 16:29:27 412.61 KB
Direktorės 2021 m. veiklos užduotys 2021-11-10 11:49:27 1.59 MB
Mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių planas 2021 m. 2021-11-15 11:54:38 519.54 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2021 m. 2022-01-21 10:30:53 715.14 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos 2022 m. veiklos planas 2022-03-03 17:09:15 836.91 KB
Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui 2022-03-07 11:21:10 291.72 KB
Isakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui 2022-03-07 11:25:29 358.69 KB
Įsakymas dėl ugdymo plano pakeitimo 2021-10-26 387.29 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 1 MB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
MLTSG susirinkimas 2021-10-19 10.54 MB
Kreipimosi į Darbo tarybą forma 28.5 KB
Greitieji antigenų testai mokinių atostogų metu


142.52 KB
MOBIS instrukcija 625.32 KB
Hachathonas 5-8 kl. veiklų scenarijus 2022-03-08 12:41:31 1.16 MB
Space Art sveikinimas 69.34 KB
2022-06-1/14/15 5-8 kl. edukacinės veiklos 175.08 KB
Netradicinio ugdymo diena 2022-06-13 400.28 KB
Kreipimosi į DT forma 28.5 KB
Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas 1 2022-08-22 12:09:31 1.42 MB
Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas 2 200.3 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 357.31 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Būreliai 2022-2023 m.m. 219.98 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
2022-10-03 2022-10-01 14:43:54 487.47 KB
2022-10-04 2022-10-01 14:43:43 488.74 KB
2022-10-05 2022-10-01 14:43:28 455.35 KB
2022-10-06 2022-10-01 14:43:17 483.68 KB
2022-10-07 2022-10-01 14:43:05 491.59 KB
Maitinimo organizavimo aprašas 2022 292.62 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl dalyko pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 50 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos atsisakymo (forma tėvams ir mokytojams) 46 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos skyrimo (forma mokytojams) 45.5 KB
Prašymas dėl visų pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 46.5 KB
Prašymo forma 29.5 KB
Prašymas atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų (-os) 30.5 KB
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 29 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo 29.5 KB
Prašymas dėl II-osios užsienio kalbos 29.5 KB
Prašymas dėl leidimo nedalyvauti pamokoje (-se) 31.5 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui 2022-03-07 11:21:10 291.72 KB
Isakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui 2022-03-07 11:25:29 358.69 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl dalyko pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 50 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos atsisakymo (forma tėvams ir mokytojams) 46 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos skyrimo (forma mokytojams) 45.5 KB
Prašymas dėl visų pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 46.5 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 240.46 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymosi galimybės specialiųjų ugdymosi poreikių (kompleksinę negalią, intelekto sutrikimus) turintiems mokiniams Vilniaus mieste. 2022-03-04 15:27:10 28.83 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2020-02-19 2020-11-29 17:00:18 570.7 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2020-11-29 17:00:09 134.68 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenu tvarkymo aprašas 2021-04-01 2021-04-07 14:32:26 439.99 KB
Asmens duomenu apsauga. priedas nr.1 2021-04-07 14:32:26 455.16 KB
Asmens duomenu apsauga. priedas nr.2 2021-04-07 14:32:26 383.14 KB
Asmens duomenu apsauga. priedas nr.3 2021-04-07 14:32:26 394.31 KB
Asmens duomenu apsauga. konfidencialumo pasižadejimas priedas nr.4 2021-04-07 14:32:26 230.7 KB