Ką reikėtų žinoti apie vertinimą?

  • Paskelbė : Eglė Karmonienė
  • Paskelbta: 2023-10-03
  • Kategorija: Svarbu!

2023 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo pakeitimą ir Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašą.

Vadovaujantis šiais dokumentais bus keičiamas ir Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Iki dokumentas bus parengtas, kviečiame susipažinti su aktualia 2023 - 2024 mokslo metams informacija apie mokinių pasiekimų vertinimą.

Progimnazijoje ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: I pusmečio pabaiga – sausio 31 d., II pusmečio pabaiga 1–4 kl. birželio 11 d., 5–10 kl. – birželio 26 d..

Pradinio ugdymo programos (1–4 kl.) mokinių pasiekimai pusmečio ir metų pabaigoje yra vertinami lygiais ir fiksuojami įrašais: patenkinami įvertinimai – „slenkstinis“ (tik 1,3 kl.), „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“ ir „padarė pažangą“, o nepatenkinami – „nepatenkinamas“, „nepadarė pažangos“.

Pagrindinio ugdymo programų (5–10 kl.) mokinių pasiekimai yra vertinami ir fiksuojami įrašu arba pažymiu: patenkinami įvertinimai – pažymiais 4–10 arba „įskaityta“, nepatenkinami – pažymiais 1–3, „neįskaityta“.

Įskaityta yra vertinami šių dalykų 5-8 klasių mokinių pasiekimai: dorinio ugdymo (tikybos, etikos), žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių ir fizinio ugdymo specialiosios grupės mokinių pasiekimai.

Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu.

Nepatenkinamas pusmečio dalyko įvertinimas vedamas tuo atveju, jei mokinys per šį laikotarpį be pateisinamos priežasties nelankė Progimnazijos ir neatliko tuo laikotarpiu skirtų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.), nepademonstravo pasiekimų, numatytų pradinio ugdymo bendrosiose programose. Pasibaigus ugdymo procesui tokiam mokiniui gali būti skirtas papildomas darbas, kad mokinys pasiektų ne žemesnį kaip patenkinamą (2, 4 kl.) arba slenkstinį (1,3 kl.) mokymosi pasiekimų lygį. Tokiu atveju papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. Jei mokinys neatliko per pusmetį skirtų vertinimo užduočių dėl pateisintų priežasčių (pvz., ligos), fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl.“).

Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą ir atlikusiam skirtas vertinimo užduotis, pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų per pusmetį gautų pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę.

Fiksuojamas nepatenkinamas pusmečio dalyko įvertinimas įrašu „neįskaityta“ („neįsk.“), jei mokinys be pateisinamos priežasties nelankė Progimnazijos ir iki pusmečio pabaigos neatliko skirtų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.), nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose programose. Jei mokinys neatliko per pusmetį skirtų vertinimo užduočių dėl pateisintų priežasčių (pvz., ligos), fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl.“).

Privalomos vertinimo užduotys yra kontroliniai darbai ir kiti, mokytojo numatyti, atsiskaitomieji darbai (laboratorinis darbas, praktinis darbas, testas ir kt.). Suplanuotus pusmečio kontrolinius darbus mokytojas skelbia kabineto informaciniame stende. Jei kiti atsiskaitomieji darbai yra privalomi, skelbiami ir jie atskirai nuo kontrolinių darbų. Tėvus apie pusmečio visus atsiskaitomuosius darbus mokytojas iki spalio 15 d. informuoja per TAMO dienyną.

Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Jei bent vieną pusmetį fiksuotas įvertinimas įrašu „neįskaityta“ („neįsk.“), tuomet dalyko metinis įvertinimas – „neįskaityta“ („neįsk.“). Esant nepatenkinamam metiniam įvertinimui gali būti skiriamas papildomas darbas, kurio įvertinimas laikomas metiniu.

Keliamosios (1–3, 5–7, 9) klasės mokinys, turintis visų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Tuo atveju, kai Progimnazija turi įrodymų, kad keliamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai yra aukštesni, nei nustatyti aukštesniojo lygio mokymosi pasiekimai bendrosiose programose, mokinys (iki 14 metų tėvų (globėjų) prašymu, mokinys nuo 14 iki 18 metų savo prašymu ir turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą ir mokinį ugdančių mokytojų, Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos pritarimą) gali būti keliamas į aukštesnę klasę praleidžiant klasę ir baigti ugdymo programą sparčiau.

Mokinio, turinčio kai kurių dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys.

Baigiamosios (4, 8, 10) klasės mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. 

Jei mokinys kartoja visą mokslo metų ugdymo programą antrus metus, jo turimi tos klasės (mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai laikomi negaliojančiais.

Daugiau informacijos galite rasti čia:

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/asr

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos