Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos

  • Paskelbė : Eglė Karmonienė
  • Paskelbta: 2022-02-08
  • Kategorija: Svarbu!

Kviečiame mokyklos bendruomenę (darbuotojus, mokinius ir tėvus) susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-902 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo" ir jo priedais:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2854ac6097d811eb998483d0ae31615c?jfwid=-3cj8ofc4x  

Kodėl tai yra svarbu? 

Plano projekte yra numatyta galimybė mokyklai pakeisti mokyklos tipą iš pagrindinės į progimnaziją, todėl norėtume, kad, Jūs, susipažinę su plano projekto turiniu ir jį išanalizavę, pasiruoštumėte platesnei diskusijai apie mokyklos ateitį. Norime Jus patikinti, kad mokyklos tipo ir struktūros pertvarka bus pradėta įgyvendinti tik tariantis su mokyklos bendruomene, konsultuojantis su mokyklos steigėju. Atsižvelgus į mokyklos bendruomenės sprendimą dėl mokyklos tipo ir struktūros pertvarkos, bus parengti nauji mokyklos nuostatai, atitinkantys LR galiojantį teisinį reglamentavimą.  

Kas jau padaryta ir kas bus daroma? 

1. Direktorės iniciatyva jau sudaryta darbo grupė iš mokyklos tarybos ir kitų mokyklos savivaldos institucijų pasiūlytų narių, kuri organizuos savivaldybės bendrojo plano projekto svarstymą klasių mokinių tėvų, mokyklos mokinių, mokytojų savivaldos institucijose, mokyklos bendruomenės narių grupių susirinkimuose, bendrame mokyklos bendruomenės susirinkime iki 2022 m. kovo mėnesio pabaigos. 

2. Darbo grupė apibendrins visų mokykloje veikiančių savivaldos institucijų siūlymus dėl savivaldybės bendrojo plano projekto ir juos teiks mokyklos tarybai iki 2022 m. balandžio 1 d. 

3. Mokyklos taryba, išanalizavusi darbo grupės pateiktus siūlymus, priims sprendimą dėl pritarimo savivaldybės bendrojo plano projektui arba suformuluos argumentuotus siūlymus dėl jo tobulinimo, juos pristatys mokyklos bendruomenei ir, gavusi mokyklos bendruomenės pritarimą, teiks kartu su nauju mokyklos nuostatų projektu Vilniaus miesto savivaldybės vykdomajai institucijai ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų. 

4.   Nauji mokyklos nuostatai bus patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės taryboje ir registruoti Registrų centre ne vėliau kaip iki spalio 1 d. 

#ŽAPmylimiausia 

 

Direktorė 

Dalia Paunksnė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos