Dokumentai
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Progimnazijos nuostatai 2022-08-23 2023-04-21 13:09:47 6.9 MB
Planavimo dokumentai
Strateginis veiklos planas 2023-2027 m. 2024-03-21 12:24:40 701.69 KB
2023 m. Žygimanto Augusto progimnazijos strateginio plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga 2024-03-21 12:24:40 473.71 KB
Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. po pakeitimo 2024-03-21 12:24:40 951.16 KB
2023 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2024 m. uždaviniai 2024-03-21 12:24:40 11.18 MB
Įsakymas dėl 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano po pakeitimo patvirtinimo 2024-03-21 12:24:40 433.41 KB
Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. 2024-03-21 12:24:40 961.28 KB
Įsakymas dėl 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo 2024-03-21 12:24:40 282.56 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2023 m. 2024-03-21 12:24:40 421.43 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-03-21 12:24:40 604.98 KB
2023 m. direktorės veiklos uždaviniai 2024-03-21 12:24:40 5.12 MB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2024-03-21 12:24:40 1 MB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2024-03-21 12:24:40 702.18 KB
Darbuotojų profesinio mokymosi programa 2019-2022 m. 2024-03-21 12:24:40 412.61 KB
Direktorės 2021 m. veiklos užduotys 2024-03-21 12:24:40 1.59 MB
Mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių planas 2021 m. 2024-03-21 12:24:40 519.54 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2024-03-21 12:24:40
Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui 2024-03-21 12:24:40 291.72 KB
Įsakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui 2024-03-21 12:24:40 358.69 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-16, įsak. Nr. V-8 2023-10-03 10:56:08 321.56 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-02, įsak. Nr. V-1 2023-10-03 10:56:08 360.78 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos mokinių pamokų/ privalomų ugdymosi veiklų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 155.62 KB
Lankomumo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 ATMINTINĖ – Paciento apsilankymo informacija 2023-10-03 10:56:08 0.96 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 124.54 KB
Darbo tvarkos taisyklės   2023-10-03 10:56:08 445.08 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2023-10-03 10:56:08 400.5 KB
Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarkos aprašas 2021-06-25 2023-10-03 10:56:08 216.4 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-03 10:56:08 213.56 KB
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2023-10-03 10:56:08 162.09 KB
Elgesio priežiūros komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 150.9 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-17, įsak. Nr. V-17 2023-10-03 10:56:08 144.04 KB
Smurto ir patyčių PIP vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 311.72 KB
Darbo tarybos darbo reglamentas 2023-10-03 10:56:08 127.92 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 2023-10-03 10:56:08 240.46 KB
VDM grupės tvarkos aprašas 2023-10-20 14:57:42 107.36 KB
Įsakymas dėl patyriminio ugdymo programų patvirtinimo 2023-10-03 10:56:08 777.91 KB
Patyriminio ugdymo 5-8 klasėse veiklos aprašas 2023-10-03 10:56:08 338.58 KB
UTA planas 2023-10-03 10:56:08 175.58 KB
Pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos pastate tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 141.37 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 443.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 234.21 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 133.79 KB
Bylų formavimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 108.78 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 138.23 KB
Vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-12 17:00:29 375.71 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 838.17 KB
Patyriminio projekto ugdymo veiklos aprašas 2023-2024 m.m. 430.35 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-07-03 2024-07-05 13:30:39 158.01 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-04-25 16:27:23 153.72 KB
Mokinių priėmimo 2024-2025 m. m. grafikas 2024-04-25 16:26:05 253.61 KB
2024-06-14 Priėmimo komisijos posėdžio Nr.3 Priedas Nr. 1 2024-06-14 19:37:18 104.83 KB
2024-06-18 Priėmimo komisijos posėdžio Nr.4 Priedas Nr. 1 103.38 KB
2024-06-20 Priėmimo komisijos posėdžio Nr.5 Priedas Nr. 1 100.64 KB
Pirmokams rekomenduojamos priemonės 91.22 KB
2024-06-26 Priėmimo komisijos posėdžio Nr.6 Priedas Nr. 1 2024-06-26 15:34:36 101.97 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-07-03 2024-07-05 13:30:39 158.01 KB
Vertinimas
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-16, įsak. Nr. V-8 2023-10-03 10:56:08 321.56 KB
Anglų kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 179.67 KB
Dailės vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.51 KB
Dorinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.3 KB
Pradinių klasių vertinimas 2022-10-26 11:51:28 138.65 KB
Technologijų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 132.11 KB
Muzikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.25 KB
Lietuvių kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 142.08 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Geografijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 163.48 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Biologijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 147.76 KB
Chemijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.13 KB
Prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 153.38 KB
IT vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.19 KB
Fizikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 140.44 KB
Matematikos vertinimas 2022-10-28 15:06:44 143.21 KB
Fizinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 129 KB
Žmogaus saugos vertinimas 2022-10-26 14:36:21 137.98 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 2023-10-03 10:56:08 240.46 KB
Prašymas dėl dalyko pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 50 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos atsisakymo (forma tėvams ir mokytojams) 46 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos skyrimo (forma mokytojams) 45.5 KB
Prašymas dėl visų pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 46.5 KB
Metodinis leidinys mokytojams 2.66 MB
Pritaikytos bendrojo ugdymo programos šablonas 2024-04-23 08:55:32 139.06 KB
SUP turinčių mokinių vertinimo kriterijų aprašas 2024-04-23 08:54:58 108.97 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-03 10:56:08 213.56 KB
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2023-10-03 10:56:08 162.09 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-07-03 2024-07-05 13:30:39 158.01 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo aprašas 2022 292.62 KB
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų mokinių grupei 17.16 MB
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų mokinių grupei 17.03 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl dalyko pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 50 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos atsisakymo (forma tėvams ir mokytojams) 46 KB
Prašymas dėl mokytojo padėjėjo pagalbos skyrimo (forma mokytojams) 45.5 KB
Prašymas dėl visų pritaikytų programų atsisakymo (forma tėvams) 46.5 KB
Prašymo forma 29.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo 29.5 KB
Prašymas dėl II-osios užsienio kalbos 2024-07-03 15:46:49 13.64 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Kreipimosi į Darbo tarybą forma 28.5 KB
MOBIS instrukcija 625.32 KB
Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas 1 2022-08-22 12:09:31 1.42 MB
Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas 2 200.3 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas 2023-02-22 13:54:40 25.46 MB
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komanda 392.62 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą 750.59 KB
03.30 d. patyriminio ugdymo veiklos 173.24 KB
Projektas Laimingos šeimos herbas 3.84 MB
Birželio 5 d. - Patyriminio projekto „Atrask Vilnių" veiklų pristatymo diena 225.91 KB
2023-10-16 patyriminio ugdymo(si) veiklos 175.3 KB
Atmintinė 268.45 KB
2024-02-26 patyriminio ugdymo(si) veiklos 2024-02-23 15:35:01 136.62 KB
1,2 proc. paramos instrukcija 2024-04-12 16:26:26 186.98 KB
Įtraukusis ugdymas 2024-04-19 16:29:04 204.93 KB
2024-04-24 147.51 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktores veiklos ataskaita uz 2022 m. 2024-02-02 15:56:13 466.59 KB
2023 m. Žygimanto Augusto progimnazijos strateginio plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga 2024-03-21 12:24:40 473.71 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2021 m. 2024-02-02 15:59:25 715.14 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 1 lapas 2024-02-02 15:58:01 522.03 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2 lapas 2024-02-02 15:58:21 505.1 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymosi galimybės pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas 13.75 KB
Ugdymosi galimybės Vilniaus mieste SUP mokiniams 16.07 KB
PO poreikio tyrimo rezultatai (2023) 708.37 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenu tvarkymo aprašas 2021-04-01 2021-04-07 14:32:26 439.99 KB
Asmens duomenu apsauga. priedas nr.1 2021-04-07 14:32:26 455.16 KB
Asmens duomenu apsauga. priedas nr.2 2021-04-07 14:32:26 383.14 KB
Asmens duomenu apsauga. priedas nr.3 2021-04-07 14:32:26 394.31 KB
Asmens duomenu apsauga. konfidencialumo pasižadejimas priedas nr.4 2021-04-07 14:32:26 230.7 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui 2024-03-21 12:24:40 291.72 KB
Įsakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui 2024-03-21 12:24:40 358.69 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. 2024-04-11 16:05:19 472.11 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 2024-04-11 16:05:19 357.31 KB