Progimnazijos taryba

Mokyklos taryba ir jos funkcijos

Aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija:

 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinmo sritis, atlikimo metodiką. Analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos planui, vidaus darbo tvarkai, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;
 • teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;
 • inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia Progimnazijos bendruomenę Progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Progimnazijos kultūrą;
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus, kontroliuoja lėšų naudojimą, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 • išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo;
 • teikia Vilniaus miesto savivaldybei siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokyklos vadovų, pedagogų, mokinių ir tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • teikia siūlymus dėl mokytojų darbo krūvio paskirstymo;
 • kiekvienais metais vertina Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • sprendžia klausimus, kurie nepriskiriami kitų Progimnazijos savivaldos institucijų ar Progimnazijos direktoriaus kompetencijai.
 • Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

Progimnazijos tarybą sudaro 10-12 narių:

 • 3 pedagogai (juos deleguoja Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų visuotinis susirinkimas),
 • 3 progimnazijoje nedirbantys tėvai (juos deleguoja klasių mokinių Tėvų savivaldos susirinkimas),
 • 3 6-8 klasių mokiniai (juos deleguoja Mokinių taryba)
 • 1-3 vietos bendruomenės atstovai (juos deleguoja Progimnazijos direktorius).

Progimnazijos tarybos vienos kadencijos trukmė — 3 mokslo metai ir baigiasi spalio 15 dieną. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

 

Atnaujinta: 2023-12-19
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 5–8 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.