Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos nariai 2022-2023 m.m.  

 

Mokyklos taryba ir jos funkcijos

 

Aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija:

 • telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams;
 • teikia siūlymų dėl strateginių mokyklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • probuoja Progimnazijos strateginį planą, Progimnazijos metinę veiklos programą, Progimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;
 • Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

Progimnazijos tarybą sudaro:

 • 5 pedagogai (juos deleguoja Progimnazijos taryba),
 • 5 progimnazijoje nedirbantys tėvai (juos deleguoja klasių mokinių tėvų savivaldos institucijų pirmininkų susirinkimas),
 • 1-3 vietos bendruomenės atstovai (juos deleguoja Progimnazijos direktorius).

Progimnazijos tarybos vienos kadencijos trukmė — 2 metai. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Progimnazijos taryba, išrinkta  m.m.

Atnaujinta: 2023-05-25
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30