Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2021-2023 m.m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Irma Zablackaitė Pedagoginių darbuotojų atstovė Pirmininkė
2. Eglė Karmonienė Pedagoginių darbuotojų atstovė Sekretorė
3. Laura Kaupelė Mokinių tėvų atstovė narė
4. Vaida Brokorė Mokinių tėvų atstovė narė
5. Violeta Kalinauskienė Mokinių tėvų atstovė narė
6. Jūratė Striaukienė Mokinių tėvų atstovė narė
7. Gintarė Zubauskaitė-Ozturk Mokinių tėvų atstovė narė
8. Aušra Semėnienė Pedagoginių darbuotojų atstovė narė
9. Dileta Misiūnienė Pedagoginių darbuotojų atstovė narė
10. Raimonda Kuklienė Pedagoginių darbuotojų atstovė narė
11. Emilis Misiulis Bendruomenės atstovas narys

Mokyklos taryba ir jos funkcijos

Aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija:

 • telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams;
 • teikia siūlymų dėl strateginių mokyklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinę veiklos programą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;
 • Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Mokykos tarybą sudaro:

 • 5 pedagogai (juos deleguoja Mokytojų taryba),
 • 5 mokykloje nedirbantys tėvai (juos deleguoja klasių mokinių tėvų savivaldos institucijų pirmininkų susirinkimas),
 • 1-3 vietos bendruomenės atstovai(juos deleguoja Mokyklos direktorius).

Mokyklos tarybos vienos kadencijos trukmė — 2 metai. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Mokyklos taryba, išrinkta 2021-2022 – 2022-2023 m.m.

Atnaujinta: 2022-10-09
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki žiemos atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.